PHÁP ÂM ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT

Kiến giải và hành trì sai lệch trong tu Phật

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————–

Tham khảo bài Pháp: Kiến giải và hành trì sai lệch trong tu Phật