long tin la tai san toi thuong
Ảnh: sưu tầm

Một thời Thế Tôn trú ở Àlavi, tại trú xứ của Dạ xoa Alavakka. Rồi Dạ xoa đi đến và nói với Thế Tôn:

Này Sa môn, ta sẽ hỏi ông một câu. Nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ làm tâm ông điêu loạn, hay ta sẽ làm ông bể tim, hay nắm lấy chân, ta sẽ quăng ông qua bờ bên kia sông Hằng.

Này Hiền giả, Ta không thấy một ai ở chư ThiênMa giớiPhạm thiên hay với chúng Sa mônBà la môn và loài người có thể làm tâm Ta điên loạn hay làm bể tim Ta, hay nắm lấy chân quăng Ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này Hiền giả, hãy hỏi đi, nếu ông muốn.

Này Sa môn: “Cái gì đối với người, là tài sản tối tối thượng? Cái gì khéo hành trì, đem lại chơn an lạc? Cái gì giữa các vị, là vị ngọt tối thượng? Phải sống như thế nào, được gọi là sống tối thượng?

Này Hiền giả: “Lòng tin đối với người là tài sản tối thượngChánh pháp khéo hành trì đem lại chơn an lạcChân lý là vị ngọt tối thượng. Phải sống với trí tuệ được gọi là sống tối thượng”.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 10,
phần Àlavi, VNCPHVN ấn hành 1993, tr.471)

————————————

Xem thêm: