nhung-dieu-tam-niem-ve-sam-hoi
Ảnh: sưu tầm

Như áo bẩn trăm năm, đem ngâm một ngày, giặt là sạch sẽ. Cũng như thế, đã nhóm chứa các nghiệp bất thiện lâu trăm ngàn kiếp, vì nhờ sức Phật pháp, khéo thuận suy nghĩ một ngày một thời đều tiêu diệt hết.

Kinh Đại Tập

Tất cả biển nghiệp chướng, đều bởi vọng tưởng (vô minh) sanh, nếu người muốn sám hối, vững ngồi niệm thật tướng (niệm Phật), các tội như sương mù, huệ nhật năng tiêu tan.

Kinh Quán Phổ Hiền

Tiền tâm làm ác như mây che trời, hậu tâm làm lành như đuốc tiêu tối.

Kinh Vị Tằng Hữu

Gây điều ác rất nặng, hối lỗi lần mòn mỏng, thường hối chẳng trễ nãi, nhổ hẳn được gốc tội.

Kinh Tăng Nhứt A Hàm

Người có nhiều lỗi mà chẳng tự hối, mau dứt lòng ác, tội dồn đến thân như nước về biển, lần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết tội lỗi, cải ác tu thiện, tội tự tiêu dứt như bịnh xuất hạng, lần bớt mạnh vậy.

Có tội biết quấy, cải lỗi được lành, tội ngày tiêu diệt, sau gặp được Đạo.

Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Nếu người gây tội nặng, gây rồi rất tự trách, sám hối chẳng tái phạm, là nhổ được gốc tội.

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

Nhờ bốn pháp hoằng thệ (Tứ hoằng thệ nguyện), gây dựng Đạo Bồ Đề. Ta xưa đã gây các ác nghiệp đều do vô thỉ tham, sân, si, từ thân, miệng, ý phát sanh ra, tất cả ta nay đều nguyện sám hối.

 Kinh Hoa Nghiêm

Nếu ai sám hối đúng như pháp thì bao nhiêu phiền não đều ắt được tiêu trừ. Sám hối hay đốt cháy củi phiền não, sám hối hay được vui Tứ thiền, sám hối mưa ngập Ma-ni bảo, sám hối được sống lâu Kim cang, sám hối được vào cung thường an, sám hối được ra ngục Tam giới, sám hối được nở hoa Bồ đề, sám hối được Phật kiến đại viên, sám hối khiến người đến chỗ báu.

Kinh Tâm Địa Quán

—————————————

Tham khảo: