tam-vo-minh-lay-dau-lam-goc

KINH BỒ ĐỀ ĐẠT MA QUÁN TÂM PHÁP

TÂM VÔ MINH LẤY ĐÂU LÀM GỐC?

– Hỏi: Như trên đã nói, Tánh Phật chơn như, tất-cả công đức đều nương nơi Giác làm gốc, chằng hay cái tâm Vô Minh lấy đâu làm gốc?

Đáp: Cái tâm vô minh tuy có 84,000 phiền-não tình dục và hà sa các điều ác đều nhân 3 độc làm gốc, đó là Tham – Sân – Si. Cái tâm 3 độc này tự nó đủ tất cả khả năng làm ác, cũng như cội cây to tuy chỉ có một nhưng có biết bao cành lá. Căn cội của 3 độc, trong mỗi một cái rễ sanh ra các nghiệp ác vô lượng vô biên, không thể tỷ dụ. Tâm ba độc như thế từ trong bản thể ứng hiện ra 6 căn, cũng gọi là 6 kẻ giặc, tức là 6 thức đó!

– Do 6 thức này ra vào các căn tham đắm trần cảnh, tạo thành nghiệp ác trái chướng với chơn thể, nên gọi là 6 kẻ giặc.

– Tất cả chúng sanh đều bị ba độc 6 kẻ giặc này làm mê loạn thân tâm, chìm đắm trong sanh tử, luân hồi trong 6 nẻo chịu các điều đau khổ.

– Cũng như sông rộng mênh mông, bắt nguồn từ khe suối nhỏ chảy mãi không ngừng, lần ra đến sóng cuộn ba đào, mịt mờ muôn dặm. Nếu có người lấp được tận nguồn thì dòng suối đều dứt. Người cầu giải thoát nếu có thể chuyển 3 độc thành 3 tụ tịnh giới, chuyển 6 kẻ giặc thành 6 Ba-la-Mật thì tự nhiên lìa dứt tất-cả nghiệp khổ.

(trích Luận Phá Tướng
Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp)

 

————————————————

LỜI BÀN

 

3 độc: Tham – Sân – Si.

6 căn: Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân, Ý.

6 nẻo luân hồi: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A-tu-la, Nhơn, Thiên.

3 tụ tịnh giới: Giới – Định – Huệ.

6 Ba-la-mật: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ ba-la-mật.

Công đức, vạn hạnh nương Giác mà sanh. Vô minh, khổ đọa do tam độc Tham – Sân – Si làm gốc, từ đó ứng hiện ra 6 căn duyên nơi 6 trần tạo thành 6 thức (nghiệp) mà kiến lập Tâm – Pháp, sum la vạn tượng. Dòng nghiệp thức biến hóa khôn lường, không ngừng huân tập, tích lũy từ đời này sang đời khác làm mê loạn thân tâm, khiến sanh tử mãi trôi lăn.

Y lời Tổ giáo huấn, người tu Phật cầu Đạo giải thoát cần phải trưởng dưỡng tâm Từ – Bi – Hỷ – Xả, nghiêm trì Giới – Định – Huệ, tịnh nhiếp 6 căn, hành Bát Chánh Đạo cùng 6 hạnh Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ ba-la-mật thì ắt tự nhiên lìa dứt tất cả nghiệp khổ. Đây chính là cốt tủy cho đường lối hành trì tu Phật trên lộ trình giác ngộ – giải thoát.

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên