ĐẠO TRÀNG TU PHẬT

Lời nói đầu

Thân người khó được! Phật Pháp khó nghe! Hành trì sao cho đúng với Diệu Pháp Phật lại càng khó muôn phần! Tâm người xưa...

Tu Phật

Tu Phật cốt yếu ở sự thực hành chứ chẳng phải nói suông. Hành trì Phật Pháp duy yếu ở Tâm chơn chánh (tâm...

Chia sẻ kinh nghiệm về công phu niệm Phật

Sách luận giải về pháp môn niệm Phật hiện đang lưu hành rất nhiều, do đó, hành giả thiển nghĩ điều quan trọng mật...

Chia sẻ kinh nghiệm tham Tổ Sư Thiền

Tham thiền, hay còn gọi là Tham Tổ Sư Thiền, có khởi nguồn từ Đức Phật với điển tích "Niêm hoa thị chúng" chốn...

Mật tông

“Mật“ tức bí mật, chẳng thể dùng trí - thức phàm phu mà diễn hiểu. “Chú” tức mật ngữ lưu xuất từ tâm Từ...
Pháp âm ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT
Video thumbnail
Lời tựa
05:34
Video thumbnail
Tu Phật
05:30
Video thumbnail
Chia sẻ kinh nghiệm về công phu niệm Phật
14:44
Video thumbnail
Chia sẻ kinh nghiệm tham Tổ Sư Thiền
16:47
Video thumbnail
Mật tông
11:35
Video thumbnail
Vô Niệm - Sự quy nhất của Thiền-Tịnh-Mật
06:34
Video thumbnail
Hạnh nguyện của người tu Phật
09:03
Video thumbnail
Tinh thần người tu Phật chơn chánh trước sự phân chia hệ phái Phật giáo
32:57
Video thumbnail
Tà kiến về Pháp môn niệm Phật
09:04
Video thumbnail
Chánh kiến về niệm Phật vãng sanh
19:15
Video thumbnail
Tự lực và Tha lực
07:41
Video thumbnail
Phật A Di Đà có thật không? Vì sao có chữ DIỆU trước câu niệm Phật?
16:00
Video thumbnail
Đường lối tu Phật
19:00
Video thumbnail
A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?
35:08
Video thumbnail
Mật tông Thiên Đình: Tà Pháp hay Chánh Pháp?
31:03
Video thumbnail
Tụng Kinh hay trì Kinh?
09:37
Video thumbnail
Đối trị hôn trầm
11:52
Video thumbnail
Đối trị trạo cử
05:54
Video thumbnail
Chơn xuất gia
22:47
Video thumbnail
Oai nghi phạm hạnh người xuất gia
13:08
Video thumbnail
Chơn cúng dường
20:24
Video thumbnail
Bảy giấc mộng của Tổ A Nan
10:05
Video thumbnail
Chướng của người tu Phật hiện nay
22:09
Video thumbnail
Kinh doanh chốn Phật môn
08:00
Video thumbnail
Lễ hằng thuận chốn Phật môn
19:20
Video thumbnail
Tụng đám
11:31
Video thumbnail
Sự lạm dụng Phật Pháp
14:11
Video thumbnail
Bệnh thần tượng, thần thánh hóa trong tu Đạo
14:37
Video thumbnail
Kiến giải và hành trì sai lệch trong tu Đạo
35:31
Video thumbnail
Tinh thần người tu Phật chơn chánh trước sự thịnh suy của Phật Pháp
13:08
Video thumbnail
Đến chùa lễ Phật
09:12
Video thumbnail
Cách lập bàn thờ Phật tại gia
20:16
Video thumbnail
Khấn nguyện sao cho đúng Pháp
07:30
Video thumbnail
Khuyên cúng chay
10:54
Video thumbnail
Là con Phật sao có thể làm ngơ?
09:12
Video thumbnail
Lòng Mẹ
08:13
Video thumbnail
Hạnh hiếu là hạnh Phật
04:33
Video thumbnail
Tà mị lộng hành
05:16
Video thumbnail
Di huấn sau cùng của Đức Phật
03:12
Video thumbnail
Nạn phá thai
20:57
Video thumbnail
Hiếu hạnh vi tiên
06:27
Video thumbnail
Nhân quả 3 đời
01:59
Video thumbnail
Những điều tâm niệm
11:39
Video thumbnail
Các ngày vía trọng yếu nên ghi nhớ
04:17