Phật Pháp vấn đáp 24: Làm sao để có Chánh Kiến?

* CÂU HỎI Kính thưa Thầy, Qua bài Bát Chánh Đạo, xin Thầy cho con hỏi: người Phật tử phải làm sao để có Chánh Kiến...

Phật Pháp vấn đáp 23: Bát Chánh Đạo

* CÂU HỎI Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Kính gửi Đạo tràng Tu Phật! Con thường...

Phật Pháp vấn đáp 22: Niệm Phật cầu vãng sanh Tây...

* CÂU HỎI Kính Thầy! Thầy hoan hỷ cho con bạch: con nay trên 60 tuổi rồi, hay đi chùa cộng tu niệm Phật, cầu nguyện...

Phật Pháp vấn đáp 21: Ưng vô sở trụ

daotrangtuphat.com - PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP 21: ƯNG VÔ SỞ TRỤ * CÂU HỎI Kính bạch Sư! Con trăn trở 1 vấn đề mà con nghĩ chỉ...

Phật Pháp vấn đáp 20: Sở đắc là gì?

daotrangtuphat.com - PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP 20: SỞ ĐẮC LÀ GÌ? * DIỆU AN Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính gởi Đạo tràng...

Phật Pháp vấn đáp 19: Mạt Pháp hay Mạt Tâm?

* CÂU HỎI Kính bạch Thầy_()_ Có điều con không hiểu, xin Thầy khai thị: thời đại này theo Kinh Phật thì gọi là MẠT PHÁP,...