Phật Pháp vấn đáp 27: Làm sao để có Chánh Tín?

* CÂU HỎI Kính thưa Thầy! Con là 1 Phật tử sơ cơ mới bước đầu học Phật. Trong quá trình tìm hiểu giáo lý của...

Phật Pháp vấn đáp 26: Chướng ngại khi công phu tọa...

* PHẬT TỬ Dạ thưa Thầy!   Từ khi biết được Thầy, con mới biết được Chánh tu là như thế nào! Con đang thực hành Thiền...

Phật Pháp vấn đáp 25: Lục Hòa

* CÂU HỎI Kính thưa Thầy, cho con được hỏi: Thế nào là tinh thần Lục Hòa của nhà Phật ạ? Con cảm ơn Thầy! Nam mô...

Phật Pháp vấn đáp 24: Làm sao để có Chánh Kiến?

* CÂU HỎI Kính thưa Thầy, Qua bài Bát Chánh Đạo, xin Thầy cho con hỏi: người Phật tử phải làm sao để có Chánh Kiến...

Phật Pháp vấn đáp 23: Bát Chánh Đạo

* CÂU HỎI Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Kính gửi Đạo tràng Tu Phật! Con thường...

Phật Pháp vấn đáp 22: Niệm Phật cầu vãng sanh Tây...

* CÂU HỎI Kính Thầy! Thầy hoan hỷ cho con bạch: con nay trên 60 tuổi rồi, hay đi chùa cộng tu niệm Phật, cầu nguyện...