TRỰC TÂM khi chia sẻ PHÁP PHẬT

Đạo tràng Tu Phật được thành lập không ngoài tâm nguyện Chia sẻ Chánh kiến và Đường lối tu Phật đến Đại chúng nên tất...

Lược thuật hành trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

Hòa Thượng Quảng Khâm sinh vào đời nhà Thanh, năm Quang-Tự thứ 18 (1892). Ngài họ Hoàng, tên tục là Văn-Lai, quê ở Phúc-kiến,...

Cảnh tỉnh tu hành

CẨM NANG TU ĐẠO CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM CẢNH TỈNH TU HÀNH Người đi tu hiện nay ít chịu cực khổ, không biết rằng đi...

Tìm lại Bản Lai Diện Mục

CẨM NANG TU ĐẠO CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM TÌM LẠI BẢN LAI DIỆN MỤC Pháp môn mà ta tu học là Pháp Vô-thượng, là Pháp...

Cục đá cột chân người tu

CẨM NANG TU ĐẠO CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM CỤC ĐÁ CỘT CHÂN NGƯỜI TU 1. THAM – SÂN – SI Hễ bạn khởi tâm động niệm...

Nẻo chánh để tu hành

CẨM NANG TU ĐẠO CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM NẺO CHÁNH ĐỂ TU HÀNH 1. TRỪ TƯỚNG - Hỏi: Thưa Thầy, khi thực hành mới thấy không...