Cuộc đời Đức Xá Lợi Phất (phần 5)

CUỘC ĐỜI ĐỨC XÁ LỢI PHẤT (SÀRÌPUTTA) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) -ooOoo- PHẦN 5 ÐẠI ÐỨC SÀRIPUTTA TRONG TÚC SINH TRUYỆN (JÀTAKA) Theo...

Cuộc đời Đức Xá Lợi Phất (phần 4)

CUỘC ĐỜI ĐỨC XÁ LỢI PHẤT (SÀRÌPUTTA) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) -ooOoo- PHẦN 4 PHÁP CỦA ÐẠI ÐỨC SÀRÌPUTTA (XÁ LỢI PHẤT) Những...

Cuộc đời Đức Xá Lợi Phất (phần 3)

CUỘC ĐỜI ĐỨC XÁ LỢI PHẤT (SÀRÌPUTTA) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) -ooOoo- PHẦN 3 ÐOẠN CHÓT CỦA CUỘC ÐỜI, NGÀI TRẢ MÓN...

Cuộc đời Đức Xá Lợi Phất (phần 2)

CUỘC ĐỜI ĐỨC XÁ LỢI PHẤT (SÀRÌPUTTA) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) -ooOoo- PHẦN 2 TRÍ DUYÊN VIÊN MÃN TÌNH BẰNG HỮU Nếu Ðại...

Cuộc đời Đức Xá-Lợi-Phất (phần 1)

CUỘC ĐỜI ĐỨC XÁ LỢI PHẤT (SÀRÌPUTTA) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) -ooOoo- -ooOoo- "Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa". Thành kính đảnh lễ...

Cuộc đời Đức Đại-Ca-Diếp (phần 4)

GƯƠNG LÀNH THÁNH ĐẠI CA DIẾP (MAHÀ KASAPA) VỊ TĂNG THỐNG PHẬT GIÁO ĐẦU TIÊN Tác giả: HELLMUTH KECKER Diễn dịch: Nguyễn Ðiều (1992) -ooOoo- PHẦN 4 VIII....