Cuộc đời Đức A Nan Đà (phần 10)

CUỘC ĐỜI THÁNH TĂNG ANANDA Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều soạn dịch (1991) -ooOoo- CHƯƠNG 10 A NAN ĐA SAU KHI ĐỨC PHẬT VIÊN TỊCH Theo Tôn Túc kệ ngôn (Theragathà)...

Cuộc đời Đức A Nan Đà (phần 9)

CUỘC ĐỜI THÁNH TĂNG ANANDA Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều soạn dịch (1991) -ooOoo- CHƯƠNG 9 A NAN ĐA LÚC ĐỨC PHẬT GẦN NHẬP NIẾT BÀN Những mẩu chuyện (phần nhiều...

Cuộc đời Đức A Nan Đà (phần 8)

CUỘC ĐỜI THÁNH TĂNG ANANDA Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều soạn dịch (1991) -ooOoo- CHƯƠNG 8 TIỀN KIẾP CỦA A NAN ĐA Theo bản tóm lược tiền kiếp của A Nan...

Cuộc đời Đức A Nan Đà (phần 7)

CUỘC ĐỜI THÁNH TĂNG ANANDA Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều soạn dịch (1991) -ooOoo- CHƯƠNG 7 NHỮNG MẪU PHÁP ĐÀM CỦA A NAN ĐA VỚI ĐỨC PHẬT Sự đàm thoại về...

Cuộc đời Đức A Nan Đà (phần 6)

CUỘC ĐỜI THÁNH TĂNG ANANDA Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều soạn dịch (1991) -ooOoo- CHƯƠNG 6 A NAN ĐỐI VỚI CÁC HÀNG HUYNH ĐỆ Trong cộng đồng Tăng lữ chỉ có...

Cuộc đời Đức A Nan Đà (phần 5)

CUỘC ĐỜI THÁNH TĂNG ANANDA Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều soạn dịch (1991) -ooOoo- CHƯƠNG 5 A NAN ĐỐI VỚI NỮ GIỚI Ngay từ hồi còn làm hoàng thân, hai anh...