Cuộc đời Đức Mục-Kiền-Liên (phần 4)

LỊCH SỬ ĐỨC MỤC KIỀN LIÊN (MAHÀ MOGGALÀNA) Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều dịch Việt (1988) -ooOoo- PHẦN 4 8. TIỀN KIẾP CỦA ĐỨC MỤC KIỀN LIÊN Về sự...

Cuộc đời Đức Mục-Kiền-Liên (phần 3)

LỊCH SỬ ĐỨC MỤC KIỀN LIÊN (MAHÀ MOGGALÀNA) Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều dịch Việt (1988) -ooOoo- PHẦN 3 5. NHỮNG THINH VĂN XUẤT SẮC Trong Mahàpadãna Sutta, bài...

Cuộc đời Đức Mục-Kiền-Liên (phần 2)

LỊCH SỬ ĐỨC MỤC KIỀN LIÊN (MAHÀ MOGGALÀNA) Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều dịch Việt (1988) -ooOoo- PHẦN 2 4. TINH TẤN THEO LỜI PHẬT DẠY Bây giờ đôi...

Cuộc đời Đức Mục-Kiền-Liên (phần 1)

LỊCH SỬ ĐỨC MỤC KIỀN LIÊN (MAHÀ MOGGALÀNA) Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều dịch Việt (1988) -ooOoo- "Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa". Thành kính đảnh lễ đấng...

Cuộc đời Đức Xá Lợi Phất (phần 5)

CUỘC ĐỜI ĐỨC XÁ LỢI PHẤT (SÀRÌPUTTA) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) -ooOoo- PHẦN 5 ÐẠI ÐỨC SÀRIPUTTA TRONG TÚC SINH TRUYỆN (JÀTAKA) Theo...

Cuộc đời Đức Xá Lợi Phất (phần 4)

CUỘC ĐỜI ĐỨC XÁ LỢI PHẤT (SÀRÌPUTTA) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) -ooOoo- PHẦN 4 PHÁP CỦA ÐẠI ÐỨC SÀRÌPUTTA (XÁ LỢI PHẤT) Những...