Nhân duyên với Phật Pháp và Đạo tràng Tu Phật

NHÂN DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP & ĐẠO TRÀNG TU PHẬT Con, đệ tử Pháp Huệ xin thành tâm đảnh lễ Thầy_()_  Kính bạch Thầy!  Con có nhân...

Đối luận với báo Phật Học Đời Sống

Dưới đây là đối luận giữa báo Phật Học Đời Sống và Đạo tràng Tu Phật liên quan đến việc chia sẻ bài Phật...

Thắng duyên đến với Chánh Pháp và Đạo tràng Tu Phật

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Kính bạch Quý Thầy, Sau khi gặp được Quý Thầy và...

Tìm Chánh Pháp giữa thời nay

TÌM CHÁNH PHÁP GIỮA THỜI NAY Kính bạch Thầy _()_ Con Pháp Như xin phép mạo muội được đưa lên Đạo Tràng Tu Phật những điều...

Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 2

Như đã giảng rõ trong bài HẠNH NGUYỆN CỦA NGƯỜI TU PHẬT, khi mật hạnh tâm thiền đạt Vô Niệm Tam Muội thì hành giả...

Tâm thư cuối năm 2016

TÂM THƯ CUỐI NĂM 2016 Hà Nội ngày 31/12/2016, Kính bạch Thầy Diệu Huệ và Thầy Cổ Thiên! Chỉ còn vài giờ nữa là thế giới sẽ...