Thắng duyên nơi Tam Bảo

Diệu Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Kính bạch Quý Thầy _()_ Nay là thời điểm khởi hành...

Nhân duyên với Tam Bảo

NHÂN DUYÊN VỚI TAM BẢO Con - Pháp Mật - nghiêng mình thành kính đảnh lễ Quý Thầy! Kính bạch Quý Thầy! Nay con lòng thành viết...

Tâm thư người Phật tử

Kính thưa bạch Thầy !! Hôm nay con có chút thời gian rảnh con xin mạn phép được nói lên tâm tư, suy nghĩ của...

Tìm về Đạo Phật chân truyền

TÌM VỀ ĐẠO PHẬT CHÂN TRUYỀN Đệ tử Pháp Tín kính đảnh lễ Thầy ! Kính bạch Thầy ! Nay con tâm thành viết thư xin có...

Thắng duyên đến với Chánh Pháp và Đạo tràng Tu Phật

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_ Kính bạch Quý Thầy, Sau khi gặp được Quý Thầy và...

Tìm Chánh Pháp giữa thời nay

TÌM CHÁNH PHÁP GIỮA THỜI NAY Kính bạch Thầy _()_ Con Pháp Như xin phép mạo muội được đưa lên Đạo Tràng Tu Phật những điều...