kinh-mung-phat-dan

daotrangtuphat.com –             Kính mừng Phật đản

Chúng sanh khắp cõi khôn cùng,
Trôi lăn sinh tử bao đời, vẫn mê (?).
Chấp Nhân, chấp Ngã thêm bồi,
Chúng sanh, Thọ giả, chấp càng mê say.

Tham – Sân – Si, “độc” có hay?
Mạn – Nghi – Tà kiến, phủ mờ “mắt tâm”.
Khiến Thân-Khẩu-Ý không ngừng,
Tạo bao nghiệp oán, hận, thù… ngất cao.

Sát sanh, trộm cắp, tà dâm,
Vọng ngôn, uống rượu…, thân-tâm tổn mòn.
Công danh, lợi lộc, sắc tình…,
Men say ngũ dục đắm mình quên thân.

Đối nhân xử thế vô tình,
Chẳng màng đạo lý, luân thường, nghĩa nhân…
Vô minh chất ngất sâu dày,
Nghiệp nhân gieo tạo, Hư-không chẳng vừa.

Xót thương biển khổ trầm luân,
Chúng-sanh ngụp lặn, không đàng thoát ly.
Từ-Bi, Đức Phật ra đời,
Chơn-Tâm trực chỉ, Vô-minh đoạn trừ.

Xả ly phú quý, tình thân…
Vẹn nguyền chí nguyện, quản bao phong trần.
Sáu năm ép xác, thân gầy,
Năm năm tầm Đạo, tử sanh chẳng màng. 

Độ sanh bốn chín năm tròn,
Từ-Bi phổ chiếu, Phật-Quang rạng ngời.
Chiếu soi khắp nẻo vô minh,
Dắt dìu sanh-chúng trở về nẻo Tâm.

Y theo Diệu-Pháp tu hành,
Từ-Bi-Hỷ-Xả, hành muôn hạnh lành.
Đốn Tham, Ngã, Mạn, Sân, Si,
Đốn Nghi, Tà kiến; đoạn trừ ác nhân.

Lợi sanh, xả kỷ trường kỳ,
Nghiêm trì Giới-luật, Định-Thiền, Huệ khai.
Đạo Từ mầu nhiệm quý thay,
Khai tâm, mở trí, ngộ “mình” xưa nay.

Nhân ngày kỷ niệm Đản Sanh,
Thiện nam, Tín nữ chí thành dâng hương.
Nguyện cho khắp cõi mười phương,
An trú Diệu Pháp, một lòng cần tu.

Giải oan, quên hận, dứt thù…,
Từ – Bi – Hỷ – Xả thấm nhuần thế gian.
Nay con dưới bóng Phật-đà,
Trọn lòng thành kính, ghi ơn cao dày.

Nguyện làm Sứ-giả Thế-Tôn,
Độ Sanh – Độ Tử, Huyền-Vi Đạo-Tràng.
Hộ trì Diệu-Pháp Như-Lai,
Ta-Bà cửu trụ, Thập phương nương nhờ!

Diệu nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

CỔ THIÊN

(ngày 1/6/2015 DL – 15/4/2559 PL)